HABER ARA


Gelişmiş Arama

Çarşı Mahalle Bekçisi Alımı İlanı

Çarşı Mahalle Bekçisi Alımı İlanı

| 05 Ağustos 2016, 16:52 |

.......

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

ŞIRNAK VALİLİĞİNE ve KAYMAKAMLIKLARINA

ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ İLANI

 

1.      GENEL HUSUSLAR

a)      772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri sınıfında Şırnak ili, mülki sınırlar içerisinde görevlendirilmek üzere Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

b)      İl merkez ilçesi sınırları içinde çalıştırılmak üzere bekçi adaylığına alınacaklar için giriş sınavları Valilikçe onaylanan ekli takvime göre il merkezi ve ilçelerde yapılacaktır.

c)      Adaylardan aranacak şartları taşıyanlar, öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.

d)     Adaylara Valilik ve Kaymakamlıkların internet adresinden yapılacak tüm duyurular tebligat niteliğinde olup, bu sebeple personel alımı süresince belirtilen resmi internet adreslerinin takip edilmesi gerekmektedir.

e)      Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

 

2.      ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a)      Türk vatandaşı olmak,

b)      İlkokulu bitirmiş olmak,

c)      Askerlik ödevini bitirmiş olup30 yaşından yukarı olmamak, (30 yaşından yukarı olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı için verilen dilekçenin Valilik / Kaymakamlıklar tarafından İl /İlçe Emniyet Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olduğu tarih; yedek aday listesine giren istekliler için adaylığa tayin tarihi göz önüne alınarak hesaplanır.)

d)     Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla teşvik edilmiş olmak,

e)      Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

f)       657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,

g)      Türk toplum terakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

h)      Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

 

3.      BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ

a)      Bekçi adayları, çalışmak istedikleri Valilik ve Kaymakamlıklara istenilen evraklar ile birlikte başvururlar.

b)      Başvuru dilekçelerinde sınav yerine kadar gidiş dönüş ve zaruri masrafları ile sınavı kazandığı takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığı masrafların kendilerine ait olacağı, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunamayacakları yer alır.

c)      Dilekçe Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki hususların bulunup bulunmadığı araştırıldıktan sonra belgeler o yer İl / İlçe Emniyet Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olunur ve isteklinin bekçi olabilmesi için kanunun 6 ncı maddesinde sayılan niteliklere sahip olup olmadığı hususunda gerekli soruşturma yapılır.

d)     Dilekçeye bağlı belgelerin incelenmesinde, bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya yapılan soruşturmada bekçi olmaya mani bir hali tespit edilen istekliye  Valilik  ve Kaymakamlıklarca isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçe ekleri ile beraber istemi halinde sahibine geri verilir.

e)      Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;

·         T.C. kimlik numarası beyanı,

·         Okul diploma veya tasdiknamesi asıl veya kurumca tasdikli örneği,

·         Askerlik durum beyanı,

·         4,5x6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,

·         Adli sicil beyanı,

·         Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyanı.

f)       Başvurular 13 Temmuz 2016 – 01 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

g)      Bekçiliğe girmeye mani bir hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlikleri yazılı birer “Sınava giriş belgesi” verilir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati de belirtilir. Sözlü ve/veya yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru formu”nu getirmek zorundadır . Adaylar başvurusu süresi içerisinde Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde  görevli personele düzelttirilip , yeniden imzalayacaklardır. Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup , beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

 

4.      SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ , TARİHİ , YERİ VE KONULARI

 

a)      Sözlü sınava girmeye hak kazananlar 06/08/2016 tarihinde aşağıda belirtilen  başvuruda bulundukları yerlerde sınava gireceklerdir.

·          ……….. ( Valilik),          ………  (Sınav Yeri ) , ………    (Sınav Saati )

·          ………...(Kaymakamlık), ……   (Sınav Yeri) , ………… (Sınav Saati)

·          ………...(Kaymakamlık), ……   (Sınav Yeri) ,  ………… (Sınav Saati)

·          ………...(Kaymakamlık), ………(Sınav Yeri) ,  …………(Sınav Saati)

·          ………...(Kaymakamlık), ………(Sınav Yeri) ,  …………(Sınav Saati)

(Sınavın yeri ve saati Valilikler ve Kaymakamlıklarca belirlenerek daha sonra resmi internet sitesinden duyurulacaktır.)

b)     Sözlü sınava girmeye hak kazananların , sınav yerleri mülki amirliklerce adaylara verilecek  “ Sınav Giriş Belgesinde “ belirtilecek olup , sözlü sınava  “ Sınav Giriş Belgesi “ ile katılalacaklardır. “ Sınav Giriş Belgesi” ni göstermeyenler sınavlara alınmazlar.

c)       Sözlü sınavda adayların , kültür durumu ile beraber ;

·         Genel görünüş itibariyle bekçiliğe girmeye elverişli olup olmadığı ,

·         Hal ve tavır , vakara uymayan konuşma itiyadı , laubali ve yılışık hareketleri,

·         Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük çekilme veya aksaklık, gibi bekçiliğe girmeye mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.

d)     Başvuruda bulunan adaylardan , sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden  yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.

e)      Sözlü sınav sonuçları 08/08/2016 tarihinde Valilik ve Kaymakamlıkların internet adresinden ilan edilir.

 

 

 

5.      YAZILI SINAVIN ŞEKLİ , TARİHİ , YERİ VE KONULARI

 

 

a)      Yazılı sınava girmeye hak kazananlar , 13/08/2016 tarihinde aşağıda belirtilen yerlerde sınava gireceklerdir.

·         ……….. ( Valilik),          ………  (Sınav Yeri ) , ………    (Sınav Saati )

·         ………...(Kaymakamlık), ……   (Sınav Yeri) , ………… (Sınav Saati)

·         ………...(Kaymakamlık), ……   (Sınav Yeri) ,  ………… (Sınav Saati)

·         ………...(Kaymakamlık), ……   (Sınav Yeri) ,  …………(Sınav Saati)

·         ………...(Kaymakamlık), ……   (Sınav Yeri) ,  …………(Sınav Saati)

( Sınavın yeri ve saatti Valilikler ve Kaymakamlıklarca daha sonra resmi internet sitesinden duyurulacaktır.)

b)     Yazılı Sınav soruları Türkçe , Sosyal Bilgiler , Fen Bilgisi , Hayat Bilgisi  ve Matematik derslerinden tertip olunur.

c)       Yazılı sınav soru adeti ….. , süresi …… (dk ) dır. (Sınavın şekli , sınav süresi ve sınavda sorulacak soru adedi valilik ve kaymakamlıklarca belirlenir .)

d)     Sınav esnasında , sınava katılanların diğer sınava katılanlar ile konuşmaları , gerek birbirinden gerek dışardan kopya almaları yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilirler ve kağıtlarına durum işareti edilir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa kaydedilir.

e)       Sınava özürlü veya özürsüz saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılır.

f)       Yazılı sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

 

6.      KESİN BAŞARI LİSTESİ

 

a)      Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad  ve soyadları ile puanları yazılı liste hazırlanır. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar aday “ Asil Aday Listesi” ni , geri kalan kısmıda “ Yedek Aday Listesi” ni teşkil eder.

b)     Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken yapılan puanlamada adayların puanlarında eşitlik olması durumunda yaşça küçük olana öncelik verilir.

c)      Asil ve yedek aday listesi 15/08/2016 tarihinde Valiliğin internet adresinden ilan edilir.

 

7.      SONUÇLARA İTİRAZ

                Yazılı sınav sonuçlarına , maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna itirazda bulunulabilir. İtiraza iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilir.

 

8.      SINAVI KAZANLARIN ATANMASI

 

a)      Aday listesine giren isteklilerden yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü devlet hastanesinden alçakları Sağlık Kurul Raporlarını ilgili emniyet birimlerine teslim ederler.

b)     Bekçiliğe girmeye  elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanırlar. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

c)      Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ile çağrılır.

 

İLAN OLUNUR.

 

Not 1 : İlgili mevzuat doğrultusunda yeknesaklığın sağlanması amacıyla ilana Valilikler çıkacaktır , ancak başvuru ve sınavla ilgili diğer işlemler müracaat yerleri Valilik ve Kaymakamlıklarınca yürütülecektir.

Not 2: Tüm işlemler 10.10.1966  Tarih ve 12422 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (RG-2/4/2016-19672 ile değişik ) Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği ‘ ne uygun yürütülecektir.

Not 3: Şırnak İl Merkezinde başvuruda bulunmak isteyen adaylar sokağa çıkma yasağı devam ettiğinden dolayı Cizre Kaymakamlık Makamına başvuruda bulunacaklardır.

İlan ve Duyurular

İDİL'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ

İDİL'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ ............

BASIN DUYURUSU 08.05.2017

BASIN DUYURUSU 08.05.2017 ...............

 

Altyapı: MyDesign

Tasarım : Sebat